תקנון מוסכם

כל בניין חייב מתוקף החוק לתקנון המצוי, במידה ולא חתם על תקנון מוסכם על הדיירים.

להלן דוגמא לתקנון מוסכם, להבדיל מתקנון מצוי.

התקנון המצ"ב ניתן לשנויים בהתאם.
תודה לאיתן-1 ממשתתפי פורום וועדי בתים – ייעוץ משפטי.

נספח ג'

תקנון זה מהווה דוגמא ואינו כולל את כל האפשרויות

תקנון מוסכם
בהתאם לסעיפים 62 ו-63
לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
אני/אנו הח"מ ____________________________________________________________________
שם פרטי שם משפחה
בעל(י) המקרקעין, החוכר (ים) הידועים כחלקה/דף __________ בגוש/כרך ________ בשטח ______ מ"ר, קובע (ים) בזאת כדלהלן:
1) בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, (להלן החוק) אני (אנו) מוציא (ים) חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלהלן:
(א) חניה בשטח ________ המסומנת בתשריט באות ________ וצבועה בצבע __________
תוצמד לדירה מס' _______.
(ב) גג בשטח __________ המסומן בתשריט באות _________ והצבוע בצבע ________ יוצמדו
לדירה מס' _____.
(ג) צמידויות מיוחדות ומשותפות.

2) בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק, אני (אנו) קובע (ים) בזאת כי הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד, ולפיכך תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ"ל על כל בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף.

3) בהתאם לאמור בסעיפים 61 ו-62 לחוק, אני (אנו) קובע (ים) (אם רוצים לשריין זכויות בנייה ולחלק אחוזי בניה) –
(א) זכויות בנייה לדירות עם הצמדות.
(ב) אופן חלוקת אחוזי הבנייה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד לדירה או למספר דירות.
(ג) זכותם של בעלי הדירות – הבעלים של זכויות הבנייה – לבקש תיקון צו ללא הסכמת יתר בעלי הדירות
לאשר שינוי לתקנון כאשר מלווה לכך הסכמת בעלי הדירות מראש. (אין הסכמה זו פוטרת ממשלוח
הודעות לפי סעיף 145 לחוק).
(ד) התייחסות לגגות וקירות חיצוניים ו/או כל רכוש משותף אחר כהגדרתו בחוק אשר יווצרו כתוצאה
מתוספות בנייה.
(ה) התייחסות לשינוי חלקים ברכוש משותף כתוצאה מתוספת בנייה.
(ו) קביעת זכויות לבעלי דירות לעשות שימוש במתקנים מסויימים המוצבים בתחום שטח מוצמד
(כגון: אנטנת טלויזיה, דוד שמש וכו') יש לקבוע דרכי גישה לכל חלקי הרכוש המשותף.

4) בהתאם לאמור בסעיף 57 לחוק אני (אנו) קובע (ים) כי:
(א) שטחי ההצמדות לא יכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף.

(ב) ניתן לכלול שטחן של מרפסות לא מקורות (גזוזטראות) בשטח הדירה לצרכי חישוב החלקים
ברכוש המשותף. במקרה זה יש צורך לפרט את גודל המרפסת ו/או את החלקים ברכוש המשותף.
(ג) שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לדירות יהיו כדלהלן:
דירה, חלקת משנה מספר 1 24/154 חלקים
" " " " 2 26/154 "
" " " " 3 26/154 "
" " " " 4 42/154 "
" " " " 5 36/154 "

5) בעלי הדירות קובעים בזאת, כי שיעור ההשתתפות בהוצאות עפ"י סעיף 58 לחוק יהיה כדלהלן – (וזאת במקרה שרוצים לקבוע שיעור שונה משיעור החלקים ברכוש המשותף).
6) התייחסות לייעוד הדירות אם רוצים בכך, כגון: מגורים, עסק, משרדים וכו'.
7) בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון המצוי, הוראות תקנון זה תקבענה.
8) בהתאם לתקנה 77 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), אנו מבקשים בזה לאשר את התקנון הנ"ל ולהורות על רישומו.

_____________ ________________ _______________
ה ש ם                          מס' ת"ז                                 ח ת י מ ה

_____________ ________________ _______________
ה ש ם                          מס' ת"ז                                 ח ת י מ ה
אני הח"מ __________________ עו"ד, מ- ____________________ מעיד בזה כי היום _________ הופיע (ו) בפני ____________________ ת"ז ________________ ואישר (ו) כי החתימה ו/או החותמת על תקנון זה הוא שלו (שלהם) וכי ערך (כו) את התקנון מרצונו (ם) הטוב והחופשי והבין (נו) את תוכנו.

_______________ ____________________
ת א ר י ך                           חתימת עוה"ד
אני מאשר התקנון לרישום
_______________ ____________________
ת א ר י ך                           מפקח(ת) על רישום מקרקעין
ה ע ר ה אם התקנון מכיל יותר מדף אחד יש להחתים בראשי תיבות את המבקש(ים) על כל דף ודף
בתחתית הדף וכן על יד כל תיקון ו/או מחיקה בשולי התיקון ו/או המחיקה.

 

נושא קשור: תקנון מצוי של בעלי הדירות בבית המשותף

Call Now Buttonשירות אישי לועד בית