מדריך לאזרח – המפקח על המקרקעין

מדריך לאזרח בענין דיון בסכסוכים בפני המפקח על רישום מקרקעין (טאבו) עודכן ב-22/07/2004

מבוא

הוראות הדין החל על סכסוכים כנ"ל כלולות בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל – 1969 כפי שתוקנו מעת לעת.

כללי

המפקח דן בסכסוכים הקשורים לבתים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים וכן בסכסוכים הקשורים לבתים שאינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים. בית לענין זה הינו מבנה שיש בו שתי דירות או יותר.

תקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 חלות, בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בסכסוכים הנשמעים בפני המפקח.

3. המפקח דן אך ורק בסכסוכים הבאים:

השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.
סכסוכים בין בעלי דירות לפי תקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.
סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך.
סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף. ( תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).
סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבת דירה.
סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות התקנת מעלית.
התקנת כבלים בהתאם לסעיף 6 כ"ט לחוק הבזק.
התקנת צלחות לוין בהתאם לס' 6 נח' עד סעיף 6 סב' לחוק הבזק.

כבעל דירה לגבי סכסוכים נחשב גם מי שמחזיק בדירה מטעם בעל הדירה, וכן חוכר ו/או חוכר משנה לתקופה העולה על 25 שנה.

4. המפקח רשאי לדון בסכסוכים אך ורק על סמך תביעה שהוגשה אליו כדין ולאחר תשלום האגרה שנקבעה בתקנות בתי המשפט (אגרות), התשל"ח – 1987, ואין הוא רשאי לתת ייעוץ משפטי או לשמוע טענות שלא במסגרת דיון המתנהל לפניו כדין.

5. עובדי לשכת המפקח על רישום מקרקעין רשאים לספק בעניינים הנ"ל מידע המוגבל לעניינים טכניים ולהבהרות פרוצדורליות בלבד, הקשורות בהגשת תביעה, ללא כל תוספת פרשנות. אין הם רשאים לתת כל ייעוץ או הסברים מהותיים. יעוץ, הדרכה והכוונה ניתן לקבל בכל סניף של האגודה לתרבות הדיור ו/או אצל עו"ד.

6. כל פנייה בענייני סכסוכים תיעשה רק במזכירות, ואין לפנות אל המפקח במישרין.

אופן הגשת התביעה

התביעה תוגש בלשכת המפקח שבה רשום הבית המשותף שנתגלע בו הסכסוך.
בתביעה יצויינו הפרטים הבאים:
שמו, מספר זהותו, כתובתו המלאה ומספר טלפון של התובע ומען להמצאת מסמכים המיועדים לתובע.
שמו, מספר זהותו ומענו של הנתבע.
תיאור תמציתי של הבית המשותף שבו נתגלע הסכסוך:
כתובת הבית, מספר גוש וחלקה, מספר המבנים בבית, מספר הדירות בכל מבנה, מספר הכניסות.

תיאור העובדות שעליהן מסתמך התובע:

בתביעות כספיות (סעיף 58 לחוק) יש לצרף פירוט של החוב הנתבע לתקופת התביעה לפי סוגי הוצאות וחודשים וכן פירוט חלקו היחסי של הנתבע בכל הוצאה והוצאה.
נימוקי התביעה לרבות נימוקים משפטיים.
הסעד שמבקש התובע.
כתב התביעה יהיה חתום ע"י התובע ואם התובע הוא הנציגות ע"י חברי הנציגות ויוגש בשני העתקים ועותק נוסף עבור כל נתבע.

אל התביעה יצורפו המסמכים הבאים:

נסח רישום הדירה או הדירות נשוא הסכסוך.
התקנון – כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות.
פרוטוקול מאסיפת בעלי הדירות בדבר מינוי נציגות, כאשר התביעה מוגשת ע"י הנציגות, וכן החלטת האסיפה הכללית על שיעור ההשתתפות בהוצאות של בעלי הדירות.
פירוט שטחה של כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית – בסכסוך לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין (לגבי תביעות כספיות בדבר אחזקה וניהול של הרכוש המשותף בבית שטרם נרשם כבית משותף).
התביעה תישא כותרת כתב תביעה ותוגש מודפסת על גבי צד אחד של הגליון בלבד.

כתב הגנה

נתבע שנדרש בהזמנה לדין להגיש כתב הגנה, יגיש תוך המועד הנקוב בהזמנה.
בכתב ההגנה יציין הנתבע את כתובתו להמצאת מסמכים והזמנות.
כל טענת עובדה בכתב התביעה שלא הוכחשה בכתב ההגנה במפורש, רואים אותה כטענה שמודים בה.
כתב ההגנה ישא כותרת כתב הגנה ויודפס על גבי צד אחד של הגליון בלבד.
כתב ההגנה יוגש ב- 2 עותקים ועותק אחד לכל תובע.

אגרה

לא תתקבל תביעה אלא אם שולמה בעדה אגרה. עובד הלשכה שנתמנה לכך יעיין בתביעה ויקבע את גובה האגרה ואופן תשלומה.
גובה האגרה:
לתביעה כספית 2.5% מסכום התביעה אך לא פחות מ- 203 ₪ אגרת מינימום. (מעודכן ל-1.7.04.
לתביעת עשה, 412 ₪ לכל סעד מבוקש. (מעודכן ל-1.7.04).
שיעורי האגרות מתעדכנים בהתאם לעדכונן בתקנות בתי משפט (אגרות).
יש לברר בעת הגשת ההליך את שעור האגרה המעודכן.
האגרה משולמת על ידי שובר תשלום או לפי הדרכת מזכירות הלשכה.

דוגמא לטופס תביעה

בפני המפקח על רישום מקרקעין תיק מס._______

כתב תביעה

התובע/ת : ____________________________________
_____________________________________

נ ג ד
הנתבע/ת: ______________________________________
______________________________________

(יש למחוק המיותר)מהות התביעה: החזרת מצב לקדמותו/כספית/צו עשה/צו מניעה

1. התובע הינו הבעלים/החוכר /נציגות חוקית של הבית המשותף ב____________
_____________________גוש_____חלקה_____

2. תיאור הבית: הבית מורכב מ_____מבנים ובהם דירות. לבית כניסות. (להלן "הבית המשותף").

3. לבית המשותף הנ"ל נרשם/לא נרשם תקנון.

4. הבית הנ"ל נרשם/טרם נרשם כבית משותף בפנקס בתים משותפים.

5. הנתבע/ת הוא הבעלים/החוכר של תת חלקה מס' ___ בבית, הנמצאת בקומה ___.

6.(כאן יבוא פירוט ותיאור תכליתי של העניין, נשוא התובענה שיכלול מועדים, מסמכים מהותיים, צילומים של הנושא וכיו"ב).

7. הנתבע מסרב לתקן/להרוס/לסלק/ לשלם את האמור בסעיף 6 דלעיל למרות דרישות חוזרות ונשנות של התובע .

6. לכב' המפקח הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה זו בשל מהותה ומקום הימצאו של הבית.

7. התובע/ת מבקש מכב' המפקח להזמין את הנתבע/ת לדין ולחייבו הדדית (להחזיר את
המצב לקדמותו, לשלם, לתקן – פירוט הסעד המבוקש).

8. כמו כן מתבקש כב' המפקח לחייב את הנתבע/ת בהוצאות המשפט.

תאריך: שם וחתימה ________

לשכות המפקחים על המקרקעין: מתוך אתר משרד המשפטים

להורדת טפסים

מיקומי וכתובות המפקח על המקרקעין (המפקח על הבתים המשותפים)

שירות אישי לועד בית